Sluit
Naar boven
Image Alt

Privacy Statement

Studio Pauline Klein Paste VOF (kvk:55998879), gevestigd aan Paterserf 10, 4904 AR Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik ben te bereiken via info@studio-p.nl.

Contactgegevens

Voormalig zwembad de Blikken
4904 AR Oosterhout
info@studio-p.nl
+31 (0)6 41388171

Persoonsgegevens die ik verwerk

Studio Pauline Klein Paste verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • De Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (bovenop de eerdergenoemde persoonsgegevens: KvK-nummer bankrekeningnummer & BTW nummer).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studio-p.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Pauline Klein Paste verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw contactverzoek
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Studio Pauline Klein Paste verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het afhandelen van jouw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Pauline Klein Paste neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Pauline Klein Paste bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia bij een contactaanvraag
Bewaartermijn: 1 jaar indien er geen verder contact is na een aanvraag en er geen opdracht uit voortvloeit.
Reden: Tot een jaar na de aanvraag willen wij in de gelegenheid zijn om een analyse te doen over het aantal aanvragen per jaar.

Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst
Bewaartermijn: zolang de overeenkomst van kracht is.
Reden: Nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

Gegevens over jouw activiteiten op de website / Internetbrowser en apparaat type
Bewaartermijn: 14 maanden, wordt gereset bij nieuwe activiteit.
Reden: Dit is het minimale aantal maanden dat gegevens worden bewaard bij Google Analytics

Bedrijfsgegevens bij aangaan van een overeenkomst:
Bewaartermijn: Tot zeven jaar na beëindiging van overeenkomst.
Reden: Wij moeten deze gegevens 7 jaar bewaren op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Pauline Klein Paste deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Pauline Klein Paste blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Studio Pauline Klein Paste jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Bedrijf: BM Finance
Type dienst: Boekhouding
Doel verwerking: Boekhouding en administratie.
Jurisdictie: Nederland
Welke gegevens: Bedrijfs- en persoonsgegevens

Bedrijf: Hostingleverancier
Type dienst: Webhosting
Doel verwerking: Hosting van de website
Jurisdictie: Nederland
Welke gegevens: (ip adres) en verzoeken website. Personalia voor het afhandelen van een contactverzoek

Bedrijf: Google Analytics
Type dienst: Data analyse
Doel verwerking: Verbeteren van de website
Jurisdictie: Verenigde Staten
Welke gegevens: Website gedrag, IP adres en Geo locatie

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Pauline Klein Paste gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Pauline Klein Paste en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studio-p.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Studio Pauline Klein Paste wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Pauline Klein Paste neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@studio-p.nl.